Algemene voorwaarden ZooEasy stand alone

1. Definities

In de Overeenkomst worden de volgende definities met een beginhoofdletter gehanteerd:

Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden
Overeenkomst:
overeenkomst tussen Reudink Software (tevens handelend onder de naam ZooEasy) en de Wederpartij met betrekking tot de levering van het product ZooEasy Stand Alone en diensten door Reudink Software aan de Wederpartij.
Partijen:
Reudink Software en de Wederpartij
Wederpartij:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Reudink Software een Overeenkomst is aangegaan.
Consument:
een Wederpartij zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Intellectuele Eigendomsrechten:
de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
Software:
de door Reudink Software geleverde stand alone computerprogrammatuur als aangeduid in de Overeenkomst.
Documentatie:
alle handleidingen, beschrijvingen en overige geleverde zaken die door Reudink Software worden meegeleverd met de door Reudink Software te leveren producten.
Overmacht:
de situatie zoals die is omschreven in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Reudink Software en de Wederpartij.
 2. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden waarnaar door de Wederpartij op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Reudink Software heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan de Wederpartij bekend gemaakt. Zij treden in werking tien dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
 5. Indien een Wederpartij een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft zij het recht de Overeenkomst op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

3. Aanbieding en Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Reudink Software zijn geheel vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en tenzij de aanbieding of offerte vóór de aanvaarding wordt herroepen.
 2. Een Overeenkomst tussen Reudink Software en de Wederpartij komt tot stand door :
  1. het ondertekenen van een schriftelijke overeenkomst door beide Partijen, of
  2. het invullen en versturen van het daarvoor bestemde bestelformulier en aanvaarding daarvan door Reudink Software.
 3. De Wederpartij is verplicht om het bestelformulier volledig en correct in te vullen. Onjuist of onvolledig ingevulde bestelformulieren worden niet in behandeling genomen.
 4. Indien en voor zover Afdeling 9A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is (Overeenkomsten op Afstand), heeft de Consument gedurende zeven werkdagen na ontvangst van de Software het recht de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Wanneer de Consument gebruik maakt van dit ontbindingsrecht zal Reudink Software het door de Consument reeds betaalde bedrag terug betalen. Deze terugbetaling zal zo spoedig mogelijk geschieden, doch uiterlijk binnen een termijn van dertig dagen. De Consument is verplicht de geleverde goederen te retourneren en de kosten van het retourneren zelf te betalen.
 5. Wanneer de koper handelt als Consument kan hij van het onder artikel 3.4 genoemde ontbindingsrecht slechts gebruik maken tot het moment dat hij de definitieve activeringscode heeft ontvangen.

4. Levering

 1. Alle door Reudink Software aangegeven (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Reudink Software is echter niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. In geval van overschrijding van de (leverings)termijn is Reudink Software niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van Reudink Software. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.
 2. Indien en voorzover Afdeling 9A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is (Overeenkomsten op Afstand), wordt door Reudink Software een leveringstermijn aangehouden van maximaal dertig dagen.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen draagt Reudink Software zorg voor de aflevering van de in de Overeenkomst genoemde Software en is de Wederpartij verantwoordelijk voor de installatie op de daarvoor bestemde apparatuur en voor de implementatie van de Software.
 4. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp zijn van de Overeenkomst gaat op de Wederpartij over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Wederpartij zijn gebracht.

5. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle krachtens de Overeenkomst geleverde Software, Documentatie en/of andere materialen berusten uitsluitend bij Reudink Software. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt nooit enig Intellectueel Eigendomsrecht aan de Wederpartij overgedragen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt de Wederpartij slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de Software, voor de duur van de Overeenkomst.
 3. Het is Reudink Software toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software. Indien Reudink Software door middel van technische bescherming de Software heeft beveiligd, is het de Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 4. De Wederpartij zal op geen enkele wijze kopieën van de Software vervaardigen. Reudink Software zal op verzoek van de Wederpartij, binnen een redelijke termijn, een reservekopie van de Software aan de Wederpartij ter beschikking stellen.
 5. De Wederpartij zal op geen enkele wijze enige aanduiding van auteurs- of eigendomsrecht wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken.
 6. De Wederpartij zal de Software uitsluitend ten behoeve van zichzelf (eventueel in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening) gebruiken en zal de Software of kopieën daarvan op geen enkele wijze aan derden verstrekken, verhuren, uitlenen of op enige wijze ter inzage geven of de Software verzenden via een netwerk met toepassing van informatietechnologie, dan wel op enige wijze aan derden de gelegenheid tot overtreding van de in de Overeenkomst genoemde (gebruiksrecht) voorwaarden geven.
 7. De Wederpartij zal de Software uitsluitend overeenkomstig de in de Documentatie en de beschreven doeleinden en instructies gebruiken.
 8. Reudink Software zal de Wederpartij vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Reudink Software zelf ontwikkelde Software inbreuk maakt op een in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht, onder de voorwaarde dat Wederpartij Reudink Software onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Reudink Software. De Wederpartij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Reudink Software verlenen om zich, zo nodig in naam van de Wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Wederpartij in de Software heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Reudink Software zelf ontwikkelde Software inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Reudink Software een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Reudink Software het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de Wederpartij het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Reudink Software wegens schending van rechten van intellectuele eigendom van derden is uitgesloten.

6. Prijzen

 1. De Wederpartij is voor het verkrijgen van een gebruiksrecht op de Software, de gebruiksrechtvergoeding verschuldigd als genoemd in de Overeenkomst.
 2. De door Reudink Software gehanteerde prijzen zijn in de gekozen valuta.
 3. Reudink Software is gerechtigd de overeengekomen prijzen te wijzigen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst. Reudink Software zal de Wederpartij uiterlijk 14 dagen voor inwerkingtreding van de prijswijziging daarvan op de hoogte stellen.
 4. De Wederpartij die zich niet kan verenigen met een wijziging van de prijzen is bevoegd om uiterlijk binnen veertien dagen na bekendmaking van de nieuwe prijzen de overeenkomst met Reudink Software op te zeggen. De Overeenkomst eindigt dan op het tijdstip waarop de nieuwe prijzen in werking treden.

7. Betaling

 1. Levering geschiedt tegen kontante betaling. In alle andere gevallen dient betaling te geschieden overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur door Reudink Software te zijn ontvangen. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Indien Reudink Software binnen de voornoemde termijn geen betaling heeft ontvangen is de Wederpartij in verzuim en voor de door de vertraging te lijden schade aansprakelijk zonder dat een ingebrekestelling door Reudink Software vereist is. De Wederpartij is dan de wettelijke rente verschuldigd tot en met de dag waarop de feitelijke betaling plaatsvindt.
 3. Tevens zullen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, tot het incasseren van de vordering c.q het bewerkstelligen van nakoming van de Overeenkomst, voor zover in redelijkheid gemaakt, voor rekening van de opdrachtgever komen, onverminderd het recht van Reudink Software de werkelijk door hem geleden schade te vorderen.

8. Aansprakelijkheid

 1. Reudink Software is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover uitdrukkelijk blijkt uit dit artikel en voorzover Reudink Software daarbij niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen.
 2. De totale aansprakelijkheid van Reudink Software wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan het bedrag dat in voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Reudink Software wordt uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Reudink Software aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden.
  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 3. De aansprakelijkheid van Reudink Software voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Reudink Software wordt uitgekeerd.
 4. Aansprakelijkheid van Reudink Software voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Wederpartij, verminking of verlies van data, schade als gevolg van een gebrek in de software waardoor een onjuist fokresultaat is ontstaan en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 8.2 en 8.3, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
 5. De in voorgaande leden van dit artikel 8 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier of diens leidinggevenden.
 6. De aansprakelijkheid van Reudink Software wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Wederpartij Reudink Software onverwijld, doch uiterlijk binnen de garantietermijn genoemd in artikel 10.1, en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Reudink Software ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Reudink Software in staat is adequaat te reageren.
 7. Indien de Wederpartij een Consument is, is een schriftelijke ingebrekestelling niet vereist wanneer de levering niet heeft plaatsgevonden binnen een termijn van dertig dagen.
 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Reudink Software meldt.
 9. De Wederpartij zal Reudink Software te allen tijde vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door Reudink Software ten behoeve van de Wederpartij geleverde Software, tenzij de vordering het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Reudink Software.

9. Overmacht

 1. Een tekortkoming in de nakoming kan een partij niet worden toegerekend indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: stroomstoringen, uitval van de internetverbinding, of tekortkoming in de nakoming door leveranciers van wie Reudink Software bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is, alsmede iedere andere omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van een partij, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van die partij komt, een en ander uitgezonderd verplichtingen tot betaling van geld.
 2. Indien de periode van Overmacht langer duurt dan negentig dagen, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst door middel van een daartoe strekkende buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, zonder dat daardoor voor één van beide een recht op schadevergoeding ontstaat.
 3. De Wederpartij is behoudens het bepaalde in artikel 9.2 niet bevoegd de Overeenkomst te beëindigen.

10. Garantie

 1. Gedurende een periode van drie maanden na aflevering, zal Reudink Software naar beste vermogen eventuele fouten in de Software herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Reudink Software zijn gemeld.
 2. Reudink Software garandeert niet dat de Software zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
 3. Het herstel zal kosteloos worden uitgevoerd. Reudink Software kan de herstelkosten in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de Wederpartij of van andere niet aan Reudink Software toe te rekenen oorzaken.
 4. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
 5. Herstel van fouten zal geschieden op een door Reudink Software te bepalen locatie.
 6. Na afloop van de in artikel 10.1 genoemde garantieperiode is Reudink Software niet gehouden eventuele fouten te herstellen.
 7. De garantieverplichting vervalt in het geval de Wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reudink Software, eigenhandig wijzigingen in de geleverde Software aanbrengt of doet aanbrengen.

11. Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij kan door Partijen slechts na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen Partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zijn wegens opzegging van de Overeenkomst nooit tot enige schadevergoeding gehouden.
 3. Reudink Software kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving beëindigen indien:
  1. de Wederpartij surséance van betaling wordt verleend;
  2. ten aanzien van de Wederpartij faillissement wordt aangevraagd;
  3. de onderneming van de Wederpartij wordt geliquideerd. Reudink Software is wegens deze beëindiging nooit tot enige schadevergoeding gehouden.
 4. In geval van ontbinding van de Overeenkomst behoudt Reudink Software het recht op een redelijke gebruiksvergoeding van de reeds geleverde Software. Tevens vervalt bij de beëindiging van de Overeenkomst ieder recht op gebruik van de Software.
 5. De Wederpartij is verplicht in het geval van ontbinding/beëindiging van de Overeenkomst alle in haar bezit zijnde exemplaren van de Software aan Reudink Software te retourneren dan wel te vernietigen en ten genoegen van Reudink Software hiervan bewijs te leveren.

12. Persoonsregistratie

 1. Reudink Software verzamelt niet meer persoonsgegevens van de Wederpartij dan nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van de bedrijfsvoering van Reudink Software en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.
 2. De persoonsgegevens van de Wederpartij kunnen door Reudink Software met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen worden gebruikt voor marktonderzoek, direct marketing en verkoopactiviteiten ten behoeve van Reudink Software, voor zover de Wederpartij daarmee heeft ingestemd. Instemming kan schriftelijk of mondeling plaatsvinden.
 3. Indien de Wederpartij bezwaar heeft tegen het voormeld gebruik van persoonsgegevens of de eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan Reudink Software kenbaar maken. Conform de daarvoor geldende wettelijke regelingen heeft een intrekking geen gevolgen voor de verwerking van gegevens vóór het moment van intrekking.
 4. Reudink Software kan in de navolgende gevallen persoonsgegevens van de Wederpartij aan derden verstrekken:
  1. ter incasso van openstaande vorderingen of in geval van niet (tijdige)betaling;
  2. ten behoeve van het onderzoek naar de kredietwaardigheid en het betalingsgedrag van de Wederpartij;
  3. voor intern marktonderzoek of indirecte marketingdoeleinden, tenzij de Wederpartij schriftelijk aan Reudink Software heeft medegedeeld daar geen prijs op te stellen;
  4. in geval Reudink Software daartoe krachtens wettelijke voorschriften verplicht of bevoegd is, waaronder in ieder geval begrepen in geval de verstrekking nodig is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Reudink Software of de derde aan wie de gegevens worden verstrekt.
 5. Reudink Software spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde de persoonsgegevens van de Wederpartij te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de gegevens met zich mee brengen.
 6. Onze website www.zooeasy.com bevat links naar andere sites. U dient te beseffen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van die andere sites met betrekking tot privacy. Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze site verlaten en om de privacyverklaringen van elke website te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website.

13. Overig

 1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en de strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 2. De nietigheid, de vernietiging of het buiten toepassing laten van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk het resterende deel van de bepaling nietig is, wordt vernietigd of buiten toepassing wordt gelaten.

14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst tussen Reudink Software en de Wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter te Groningen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) een Overeenkomst tussen Reudink Software en de Wederpartij, alsmede van alle geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd zou zijn.

15. Deponering van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02058590.